Довідка «Вчасно.EDI»

Публічний договір (оферта)

 1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – Оферта) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЧАСНО СЕРВІС” (надалі – Оператор), якому належить право інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу Вчасно EDI, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом попередньої оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу Вчасно EDI (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Дія цієї Оферти також поширюється на взаємодію Користувача з Оператором шляхом встановлення на пристрій Користувача інших програмних продуктів (застосунків) за допомогою яких Користувач має право отримати Доступ до Сервісу, наприклад, Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” право користування яким регулюється Ліцензійними умовами, які є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1).

 

 1. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. EDI (англ. Electronic data interchange) (Вчасно EDI) – електронний обмін даними, що дозволяє обмінюватися між Постачальником та Мережею логістичною, комерційною та фінансовою інформацією у вигляді стандартних, структурованих електронних повідомлень.

2.2. EDI-документ – стандартні, структуровані електронні повідомлення, якими обмінюються Постачальник та Мережа під час здійснення своєї господарської діяльності (замовлення, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження, повідомлення про прийняття тощо).

2.3. GLN (англ. Global Location Number) або Глобальний номер розташування – являє собою номер, який надає змогу визначити юридичну особу, їх функціональні підрозділи та фізичні об’єкти – склади, магазини, виробничі приміщення, транспортні одиниці тощо. Для цілей цього договору під GLN також розуміються Сторонами інші номери, які виконують функцію ідентифікації осіб чи їх місцезнаходження.

2.4. Бонусний рахунок – спеціальний рахунок, що відображається в особистому кабінеті Користувача та на якому окремо обліковуються кількість безкоштовних доступів для відправлення EDI-документів в Сервісі.

2.5. Доступ до Сервісу – надання права користування результатом комп’ютерного програмування у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно EDI за посиланням – https://edi.vchasno.ua.

2.6. Доступ до інтеграції – надання Користувачу налаштувань для інтеграції Онлайн-сервісу Вчасно EDI з обліковою системою Користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”. 

2.7. Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП – надання права користування спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua.

2.8. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

2.9. Користувач – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка в процесі EDI є відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, що пройшла реєстрацію в Сервісі за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Під Користувачем для цілей цього Договору в рамках використання Вчасно EDI розуміють Постачальника та Мережу.

2.10. Мережа – два або більше магазинів однієї торгової марки та/або які перебувають під спільним володінням і контролем, мають той самий дизайн, розміщені в різних місцях, продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупівель і збуту, в процесі використання EDI виступає відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, пройшли реєстрацію в Сервісі за посиланням – https://edi.vchasno.ua/app/deals. Під Мережею, для цілей цього Договору, в рамках використання EDI, розуміють Користувача.

2.11. Онлайн-сервіс Вчасно EDI (Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між Постачальником та Мережею, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням – https://edi.vchasno.ua.

2.12. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕПспеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді онлайн-сервісу за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua, що містить у своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису.

2.13. Постачальник – постачальник Мережі, який в процесі використання EDI виступає відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, пройшов реєстрацію в Сервісі за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals та має дійсний GLN. Під Постачальником, для цілей цього Договору, в рамках використання EDI, розуміють Користувача.

2.14. Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” – результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, модуль для обміну EDI-документами між Онлайн-сервісом Вчасно EDI та обліковою системою Користувача.

2.15. Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач (Постачальник, Мережа) та Оператор онлайн-сервісу.

2.16. Тариф Оператора онлайн-сервісу (Тариф) – ціна, умови, функціональні особливості Доступу до Сервісу та Доступу до інтеграції та строк їх дії вказані за посиланням – http://edi.vchasno.com.ua/rates/. Під терміном “місяць” у Тарифах мається на увазі період з дати коли Послуги вважаються наданими і до аналогічної дати наступного календарного місяця (у разі, якщо аналогічна дата відсутня в календарному місяця – дата, що передує аналогічній даті).

 

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором Користувачу (яким виступає Постачальник або Мережа) Доступу до Сервісу та/або Доступу до інтеграції (надалі – Послуги), що забезпечує передачу та обмін EDI-документами між Постачальником та Мережею, доступ до збережених за допомогою Сервісу EDI-документів, в тому числі, але не виключно: оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах, відповідно до обраних Користувачем Тарифів, які розміщені за посиланням – http://edi.vchasno.com.ua/rates/.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (https://help.vchasno.com.ua/privacypolicy/) та Умови використання бонусного рахунку (https://help.edi.vchasno.com.ua/bonus), які є невід’ємною частиною Договору і своєю реєстрацією за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals та/або https://edo.vchasno.ua/auth/registration/register-user підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

 

 1. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісу надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати активації згідно з пунктом 4.3 цього Договору.

4.2. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника Вчасно EDI виключно за умови наявності в нього дійсного (не скасованого) кваліфікованого сертифікату відкритого ключа за яким здійснюється ідентифікація Користувача. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника Вчасно EDI та Доступу до Сервісу. У випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор надає такому Користувачу доступ до користування Сервісом на умовах передбачених цією Офертою.

4.3. Оператор онлайн-сервісу здійснює активацію Користувача як учасника Вчасно EDI через перевірку відповідності кваліфікованого сертифікату відкритого ключа Користувача отриманим від нього ідентифікаційним даним.

4.4. Датою початку надання Послуг є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія наступила першою: 1) дата отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу у розмірі, не менше ціни передбаченої відповідним тарифом за посиланням – http://edi.vchasno.com.ua/rates/; 2) дата, коли Користувачем була здійснена перша відправка EDI-документу.

4.5. Оператор має право не розпочинати надання Послуг та не надавати Користувачу Доступ до Сервісу у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на його особистому рахунку в Сервісі або наявності доступів на Бонусному рахунку.

4.6. Користувач, щоб відправити EDI-документ за допомогою Сервісу, має право внести у форму, доступну йому в особистому кабінеті, всі необхідні відомості про Постачальника та/або Мережу, створити або завантажити файл EDI-документу та відправити такий документ Постачальнику та/або Мережі. У разі, якщо одержувач EDI-документу на момент складення або відправлення його Користувачем не є зареєстрованим учасником Сервісу, він має право пройти процедуру реєстрації та активації в Сервісі за допомогою Кваліфікованого електронного підпису. Після реєстрації та активації, одержувач EDI-документу, отримує право переглянути, підписати та відправити EDI-документ за допомогою Сервісу.

4.7. У випадку наявності на Бонусному рахунку доступів до відправки EDI-документів, Користувач може вільно використовувати такі доступи для відправки незалежно від наявності чи відсутності платних доступів на основному рахунку.

4.8. Порядок використання доступів для відправки EDI-документів регулюється Умовами використання бонусного рахунку (https://vchasno.ua/use-of-bonuses).

 

 1. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом на веб-сайті Оператора за посиланням – http://edi.vchasno.com.ua/rates/ або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора.

5.3. У випадку придбання Користувачем Доступу до Сервісу, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Оператора з визначеними умовами надання Доступу до Сервісу та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет Користувача. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Оператор залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення.

5.4. В період дії спеціальних пропозицій, на розсуд Оператора, Доступ до Сервісу може надаватися з ознайомлювальною метою з базовими функціональними можливостями Сервісу без оплати за його надання. Перелік таких спеціальних пропозицій у разі їх наявності зазначається за посиланням – https://edi.vchasno.com.ua/akcii. У будь-якому разі Оператор залишає за собою право у будь-який момент, в односторонньому порядку, припинити дію цього Договору за спеціальною пропозицією, яка не передбачає оплати, без застосування до Оператора будь-якої відповідальності за припинення дії Договору.

5.5. Надання Послуг за Тарифами здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. Доступ до Сервісу за тарифом “Універсальний” залежить від обраної (передплаченої) Користувачем кількості EDI-документів в тарифі та поширюється в межах необмеженої кількості Мереж. Строк дії тарифу “Універсальний” становить 1 рік з дати отримання Оператором передплаченої кількості EDI-документів. Залишок передплачених, але не використаних протягом строку дії тарифу “Універсальний” EDI-документів підлягає списанню у зв’язку із закінченням строку дії тарифу. У випадку зміни Тарифів протягом оплаченого Користувачем періоду використання Доступу до Сервісу, вартість доступу для такого Користувача залишається незмінною до закінчення оплаченого періоду користування таким тарифом або закінчення передплаченої, але не використаної на дату зміни тарифу, кількості EDI-документів. В подальшому, Користувач має право обрати будь-який діючий тариф на веб-сайті Оператора за посиланням – http://edi.vchasno.com.ua/rates/.

5.6. Факт належного надання Оператором Послуг з Доступу до Сервісу за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг (надалі – Акт), який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги. Послуга Доступу до інтеграції вважається наданою в момент налаштування та активації обміну ЕДІ-документами між Сервісом та обліковою системою Користувача строком дії на 1 (один) рік (365 днів) або 3 (три) місяці відповідно до обраного Користувачем Тарифу, шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”.  Факт належного надання Оператором Послуг Доступу до інтеграції засвідчується підписанням Сторонами Акта на суму ціни Доступу до інтеграції.

5.7. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акта та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк, в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акта, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.8. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.7 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.9. Оператор, за власним рішенням, може продовжити надання доступу до Сервісу протягом 30 днів після того, як обсяг фактично спожитих Користувачем Послуг перевищує суму попередньої оплати, внесеної таким Користувачем. В такому випадку оплата Користувачем наданих Послуг здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Оператора Акта.

5.10. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.11. Оператор має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою, вказаною у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.12. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.13. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг або здійснення першої відправки EDI-документу або початку користування Сервісом шляхом використання бонусних доступів з Бонусного рахунку.

5.14. Використання наявних доступів з Бонусного рахунку Користувачем не оплачується.

5.15. В межах Тарифів, Користувач має право, з метою ознайомлення з базовими функціональними можливостями, отримати безкоштовний Доступ до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (https://cap.vchasno.ua), що забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, шляхом отримання Користувачем можливості після проходження реєстрації та ідентифікації в порядку встановленому публічним договором (офертою) онлайн-сервісу Вчасно.КЕП – https://cap.vchasno.com.ua/publichnyj-dogovir-oferta/, набути статусу користувача онлайн-сервісу Вчасно.КЕП та отримати право згенерувати комплекти ключів, кількість яких вказана в обраному Користувачем Тарифі.

5.16. Право Користувача згенерувати комплекти ключів, встановлене пунктом 5.15 цього Договору, дійсне протягом строку дії обраного Користувачем Тарифу. Строк дії сертифікату відкритого ключа становить – 1 рік (365 днів) з дати генерації (отримання) комплекту ключів і не залежить від строку дії обраного Користувачем Тарифу.

5.17. В межах тарифу “Універсальний”, Користувач має право отримати Доступ до інтеграції сплативши вартість такого доступу згідно з Тарифом та отримати налаштування для інтеграції Сервісу з обліковою системою Користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз” строком дії відповідно до обраного Користувачем Тарифу.

 

 1. Використання об’єктів права інтелектуальної власності

6.1.1. Онлайн-сервіс, який являє собою програмний продукт до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад Сервісу або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

6.1.2. Оператор надає користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання Користувачем доступу до Сервісу Оператора за цим Договором.

6.1.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати Сервіс, в тому числі його окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.

6.1.4. Програмне забезпечення, яке є складовою Сервісу, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Сервісу і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте Сервісу постачати їх у рамках отримання Послуг.

 

 1. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023/ і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

7.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

 

 1. Строк дії Договору та припинення Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

8.2. Договір може бути достроково розірваний:

8.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

8.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

8.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

8.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем зобов’язань відповідно до пункту 3.2 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 

 1. Відомості про конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор протягом строку дії Договору з Користувачем, має право розміщувати зображення логотипу (в тому числі, знаку для товарів і послуг) Користувача та його найменування на веб-сайті Оператора – https://edi.vchasno.com.ua/ у розділі “Нам довіряють”, веб-сайті – https://vchasno.ua/blog/, в тому числі, шляхом публікації інформації про надання Послуг Користувачу в соціальних мережах та шляхом надсилання електронних повідомлень з метою реклами послуг Оператора. 9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

9.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайті: https://edi.vchasno.ua/app/deals та/або https://edo.vchasno.ua/auth/registration/register-user і при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг.

9.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

9.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

9.4. Користувач гарантує, що особа, яка використовує Кваліфікований електронний підпис Користувача є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

9.5. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

9.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Оператора про втрату паролю.

9.10. Користувач підтверджує та гарантує, що:

– не є резидентом Російської Федерації;

– кінцеві бенефіціарні власники та власники істотної участі (за наявності) юридичної особи не є резидентами Російської Федерації;

– учасники юридичної особи (юридичні або фізичні особи) не мають місцезнаходження (не зареєстровані/постійно не проживають) в Російській Федерації.

 

 1. Персональні дані

10.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

10.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 

 1. Відповідальність і обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

11.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються за допомогою Сервісу.

11.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації і достовірність гарантій і засвідчень, що містяться у розділі 9 цієї Оферти;

11.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

11.3. Беручи до уваги умови пункту 11.2 Договору, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв’язку з претензіями та позовами, підставою пред’явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.

11.4. У випадку порушення Користувачем строків оплати Послуг, передбачених цим Договором, Користувач сплачує на користь Оператора пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Користувачем Послуг, за кожен день існування такого порушення.

 

 1. Порядок вирішення спорів

12.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

 1. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

13.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

13.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 

 1. Реклама

14.1. Певні Послуги підтримуються прибутками від реклами та можуть передбачати показ рекламних оголошень.

14.2. Методи, способи та порядок розміщення рекламних оголошень в Сервісі визначається Оператором та може зазнавати змін без спеціального повідомлення Користувачів.

14.3. З урахуванням наданого доступу до Сервісу, Користувач погоджується, що Сервіс може розміщувати таку рекламу в Сервісі.

 

 1. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження:

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, кім. 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA513348510000000026004242073 у АТ “ПУМБ”, 

МФО 334851

 

Додаток № 1

до Публічного договору (оферти) 

 

Сторони погодили з метою уникнення протиріч та єдиного трактування умов цього Додатку №1 до Публічного договору (оферти) (надалі – Договір), за текстом Ліцензійних умов, що викладені нижче, погодили використовувати наступні найменування Сторін: Оператор – Ліцензіар, Користувач – Ліцензіат.

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

використання Програмного продукту «Інтеграційний шлюз»

 

 1. Загальні положення

1.1. Цими Ліцензійними умовами, у випадку їх акцепту Ліцензіатом шляхом встановлення Програмного продукту «Інтеграційний шлюз», Ліцензіар передає, а Ліцензіат (користувач Сервісу) приймає прості (невиключні) ліцензії на Програмний продукт «Інтеграційний шлюз», що являє собою модуль для обміну EDI-документами між обліковою системою Користувача та Онлайн-сервісом Вчасно EDI (надалі – Програмний продукт), яким Ліцензіат володіє та користується протягом строку дії цих Ліцензійних умов на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

1.2. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Ліцензіатом Онлайн-сервісу Вчасно EDI (надалі – Сервіс) відповідно до Публічного договору (оферти). У випадку припинення використання Сервісу, Ліцензіат втрачає право на використання Програмного продукту, а дія цих Ліцензійних умов вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується Сервіс.

1.3. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.

1.4. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмного продукту, що забезпечують його функціонування. Ліцензіар зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмного продукту з метою повноцінного його функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Сервісом.

1.5. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмного продукту надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Публічного договору (оферти) про надання Доступу до Сервісу Вчасно EDI. 

1.6. Вартість надання Ліцензії входить до вартості Доступу до Сервісу Вчасно EDI та не підлягає додатковій оплаті. 

1.7. Право на використання Програмного продукту виникає у Ліцензіата з дати початку надання Доступу до Сервісу та Доступу до інтеграції  відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифу згідно з Публічним договором (офертою). 

1.8. Доступ до Програмного продукту за цією Ліцензією надається шляхом надання доступу до серверу за допомогою програмного токену (ключ доступу). Токен формується в особистому кабінеті Сервісу Користувачем (Ліцензіатом) для кожного співробітника окремо.

1.9. Ліцензіат не має права надавати Програмний продукт в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.

1.10. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  та умовами Публічного договору (оферти).

 

 1. Умови надання Ліцензії:

2.1. Ліцензіат має право використовувати Програмний продукт виключно у відповідності до його функціонального призначення та цих Ліцензійних умов.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт;

2.2.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмний продукт;

2.2.3 не використовувати Програмний продукт у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;

2.2.4. не використовувати код Програмного продукту та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних програмних продуктів;

2.2.5. не робити несанкціоновані копії Програмного продукту на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;

2.2.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмного продукту;

2.3. Ліцензіар має право: 

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмного продукту;

2.3.2. припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (оферти) та не усуває встановлені порушення, за умови попереднього повідомлення про це Ліцензіата не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення. При цьому, Ліцензіар у разі якщо у нього наявні достатні підстави вважати, що Ліцензіат порушує умови Ліцензії, зобов’язаний до повідомлення про припинення Ліцензії, надати Ліцензіату письмову вимогу, з відповідними доказами, про усунення порушення, яку Ліцензіат зобов’язаний виконати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

2.4. Усі права на дані та інформацію, що накопичені за допомогою та під час правомірного використання Програмного продукту є власністю Ліцензіата, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Ліцензіаром, за виключенням випадків прямо передбачених чинним законодавством України. 

2.6. Ліцензіар гарантує, що використання Програмного продукту відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва. 

2.8. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмного продукту у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов його використання. 

2.9. Програмний продукт надаються “таким, як він є”. Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний продукт не відповідає очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту.

 

 1. Реквізити Ліцензіара

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA513348510000000026004242073 у АТ “ПУМБ”, 

МФО 334851