Довідка «Вчасно.EDI»

Ліцензійний публічний договір

на право використання програмного продукту «Інтеграційний шлюз»

Цей документ являє собою відкриту пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Ліцензіар), якому належать виключне право на використання програмного продукту “Інтеграційний шлюз” (модуль для обміну EDI-документами між обліковою системою користувача та онлайн-сервісом Вчасно EDI) як об’єкта права інтелектуальної власності, щодо укладення Ліцензійного договору (надалі – Договір/Ліцензія або Ліцензійний договір) на викладених у цій Ліцензії умовах.

Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в цьому Договорі умов, шляхом оплати винагороди за право користування програмним продуктом “Інтеграційний шлюз”, особа, яка провадить таку оплату, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладенню Договору) та отримує право на використання програмного продукту “Інтеграційний шлюз” як об’єкта права інтелектуальної власності.

  1. Загальні положення

1.1. За цим Ліцензійним договором, Ліцензіар передає, а Ліцензіат (Користувач онлайн-сервісу Вчасно EDI) приймає невиключні майнові права на строкове платне використання програмного продукту “Інтеграційний шлюз” (надалі – Програмний продукт), яким Ліцензіат володіє та користується протягом строку дії цього Ліцензійного договору на визначених Ліцензіаром умовах (невиключна ліцензія), без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

1.2. Ліцензіар передає, а Ліцензіат отримує право використання Програмного продукту за його функціональним призначенням, в тому числі, шляхом його використання з іншим програмним забезпеченням (його компонентами, засобами криптографічного захисту інформації).

1.3. Вказані у п.1.2 цього Ліцензійного договору невиключні права (невиключна ліцензія) передаються Ліцензіату строком на один рік з дати підписання Акту прийому-передачі невиключних майнових прав до цього Ліцензійного договору, та розповсюджуються в межах митної території України. Строк зазначений в цьому пункті може бути продовжено у випадках передбачених п. 3.2. Договору.

1.4. Ліцензіар гарантує, що строк, на який Ліцензіату передаються права за цим Ліцензійним договором, спливає раніше, ніж спливає строк чинності виключних майнових прав Ліцензіара на Програмний продукт.

1.5. На підтвердження перед третіми особами обсягу та дійсності прав, визначених п.1.2. цього Ліцензійного договору, Ліцензіар може, але не зобов’язаний видавати Ліцензіату Ліцензію, як окремий документ. Цей договір є достатнім підтвердженням того, що Ліцензіат має невиключні права на використання Програмного продукту в своїй господарській діяльності (Ліцензію).

  1. Порядок передачі прав та встановлення Програмного продукту

2.1. Програмний продукт надається Ліцензіату шляхом надання доступу до серверу за допомогою програмного токену (ключ доступу). Токен формується в особистому кабінеті Користувача онлайн-сервісу Вчасно EDI самостійно Користувачем (Ліцензіатом) для кожного співробітника окремо.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. отримати від Ліцензіара вихідні технічні вимоги до супутнього програмного забезпечення, призначеного для розміщення Програмного продукту на пристроях;

2.2.2. забезпечити наявність власного або орендованого обладнання, що за своїми технічними, у тому числі супутніми програмними властивостями відповідають вимогам, висунутим Ліцензіаром до такого обладнання.

2.3. Сторони підписують Акт прийому-передачі невиключних майнових прав на Програмний продукт протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня надання Ліцензіаром Програмного продукту шляхом отримання Ліцензіатом доступу до серверу за допомогою програмного токену (ключ доступу). Такий Акт прийому-передачі невиключних майнових прав є невід’ємною частиною цього Ліцензійного договору.

2.4. З моменту підписання Акту прийому-передачі невиключних майнових прав Ліцензіат отримує право користуватися Програмним продуктом.

  1. Винагорода

3.1. Розмір винагороди за право використання Програмного продукту “Інтеграційний шлюз” для обміну з обліковою системою становить      7500,00 грн (сім тисяч п’ятсот гривень нуль копійок) в рік (надалі – Винагорода). Строк дії Ліцензії в такому випадку становить один рік і дія Ліцензії на використання Програмного продукту автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

3.2. Ліцензіат має право продовжити строк дії Ліцензії шляхом оплати рахунку на продовження строку дії Ліцензії. Продовження строку дії Ліцензії не потребує додаткового оформлення і право на використання Програмного продукту продовжується на відповідний оплачений період.

3.3. Ліцензіат здійснює оплату на підставі рахунку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого рахунку. Виплата Винагороди за цим Договором здійснюється у гривнях на підставі рахунків Ліцензіара, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Ліцензіара.

3.4. Обов’язок Ліцензіата з виплати винагороди Ліцензіару за продовження дії ліцензії за відповідний період вважатиметься таким, що виконаний в повному обсязі, після здійснення банківського переказу на рахунок Ліцензіара.

3.5. Ліцензіар протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання оплати від Ліцензіату за продовження дії Ліцензії на наступний період надає Ліцензіату Акт прийому-передачі невиключних майнових прав про підтвердження факту надання прав на використання програмного продукту “Інтеграційний шлюз” (надалі – Акт), який Ліцензіат повинен прийняти та підписати протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Акта від Ліцензіара.

3.6. Розмір винагороди за право використання Програмного продукту протягом звітного місяця визначається в Акті надання послуг, який оформляється Ліцензіаром щомісячно у вигляді електронного документу та передається на підпис Ліцензіату до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому Ліцензіатом здійснювалось використання Програмного продукту з розрахунком вартості Акту в залежності від кількості днів користування в звітному місяці Програмним продуктом (Ліцензією) та розміром винагороди за 1 (один) рік його використання (протягом 365 днів) встановленої пунктом 3.1 цього Договору.

  1. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

4.1. Строк дії Ліцензії на використання Програмного продукту визначається з дати підписання Акту прийому-передачі невиключних майнових прав і продовжується до закінчення оплаченого Ліцензіатом строку.

4.2. Дія Ліцензії на використання Програмного продукту припиняється, а Ліцензіат позбавляється права на використання Програмного продукту:

4.2.1. за рішенням Ліцензіара, у випадку порушення Ліцензіатом зобов’язань встановлених цим Договором;

4.2.2. автоматично, у випадку несплати Ліцензіатом винагороди (роялті) за Ліцензію.

4.3. Дія Ліцензії на використання Програмного продукту автоматично продовжується у випадку своєчасної сплати Ліцензіатом винагороди за продовження строку дії Ліцензії.

  1. Реквізити Ліцензіара

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»
Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, кім. 604
Код ЄДРПОУ 41231992
IBAN UA833052990000026002026223077 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 305299